Policy för personuppgiftshantering

1      Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att InHouse Group Sverige AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
 
2      Tillämpning och revidering
VD ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av VD minst en gång per år (i samband med SAMA möte) och uppdateras vid behov.
VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
 

3      Organisation och ansvar
VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

 
4      Begrepp och förkortningar
Personuppgift
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.
 
5      Personuppgiftsbehandling
Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
o   Laglighet
o   Ändamålsbegränsning
o   Uppgiftsminimering
o   Korrekthet
o   Lagringsminimering
o   Integritet och konfidentialitet

Vi hanterar kunduppgifter som är nödvändiga för verksamheten ändamål, uppdatering sker kontinuerligt, minst på årlig basis.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD.
VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.